Poučenie a súhlas dotknutej osoby

Poučenie a súhlas dotknutej osoby (NBCB)
udelený spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, sídlo Pribinova 25, Bratislava (ďalej aj Spoločnosť)

Dotknutá osoba udeľuje súhlas a robí nižšie uvedené prehlásenia ústne v rámci telefonického hovoru s Call-centrom, o čom sa vyhotovuje a archivuje zvukový záznam. Udelenie súhlasu a vykonanie prehlásení uvádzaných nižšie je dobrovoľné.

1.1. Informácia a súhlas Dlžníka so spracúvaním osobných údajov - NRKI.

1. Združenie Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej len Združenie), je prevádzkovateľom informačného systému "Nebankový register klientskych informácií" (ďalej len "NRKI"), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzavretie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby (ďalej len "dotknuté osoby"), a to v rozsahu údajov poskytnutých jednotlivými užívateľmi NRKI.

2. Účelom spracúvania osobných údajov v NRKI je vzájomné informovanie sa veriteľských subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov, a prevencia pred úverovými podvodmi.

3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas Dlžníka udelený podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

4. Doba spracúvania údajov v NRKI v prípade, že na základe Žiadosti o spotrebiteľský úver nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu je 5 rokov od udelenia súhlasu. V prípade uzavretia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere je doba spracúvania údajov v NRKI päť rokov od zániku všetkých záväzkov Dlžníka zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere voči Spoločnosti.

5. Ako Dlžník týmto udeľujem Veriteľovi súhlas, aby za účelom uvedeným v ods. 2 na dobu uvedenú v ods. 4 poskytol Združeniu ako prevádzkovateľovi NRKI moje osobné údaje v rozsahu :

a) údajov uvedených v § 7 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj Zákon o spotrebiteľských úveroch), ktorými sú - meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, - dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru, - výška poskytnutého spotrebiteľského úveru, - výška splátky a periodicita platenia splátok spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, - mena, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver, - dlžná čiastka po splatnosti a počet dlžných splátok, - dátum vzniku omeškania spotrebiteľa, - dátum zániku omeškania spotrebiteľa, - doba omeškania, počet dní a mesiacov omeškania spotrebiteľa, - počet a suma zostávajúcich splátok, - dátum splatnosti spotrebiteľského úveru, - dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a identifikačné údaje o subjekte, na ktoré boli práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere postúpené, - údaj o zabezpečení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, - dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a - ďalšie údaje, ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

b) ďalších údajov (nad rámec údajov podľa písm. a/) uvedených v Žiadosti o spotrebiteľský úver, najmä účel čerpania a typ úveru, číslo OP, miesto narodenia, krajina narodenia, pohlavie, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, rodinnom stave, bývaní, zamestnaní, voľnočasových aktivitách a preferenciách,

c) údajov uvedených v Zmluve o spotrebiteľskom úvere v prípade, že bude uzavretá, ako aj údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov. 6. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej najmä po technickej stránke spracúvané spoločnosťami CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A , 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Osobné údaje spracúvané v NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. Dlžník udeľuje súhlas s tým, že osobné údaje v rozsahu podľa ods. 5 budú za účelom kontroly existencie Žiadosti o spotrebiteľský úver, Zmluvy o spotrebiteľskom úvere ako aj správnosti spracúvania osobných údajov poskytnuté a sprístupnené Kontrolnej komisii ako kontrolnému orgánu v organizačnej štruktúre Združenia.

7. Dotknutá osoba má právo od Združenia vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom v NRKI spracúvané

b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme NRKI,

c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,

g) vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté.

Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. Zákona ochrane osobných údajov.

8. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť okamihom doručenia odvolania súhlasu Spoločnosti.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov - SRBI.

1. Ako Dlžník týmto Udeľujem Združeniu ako prevádzkovateľovi NRKI, súhlas aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (SRBI), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI moje osobné údaje špecifikované v článku 1.1 ods. 5 na dobu podľa ods. 4 uvedeného článku za účelom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov.

2. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že aj v prípade tohto súhlasu sa na mňa vzťahujú ustanovenia článku 1.1 ods. 3, 7 a 8.

Poučenie dotknutej osoby o poskytovaní osobných údajov do Registra.

1. NRKI je zároveň registrom podľa § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch týkajúce sa spotrebiteľských úverov (ďalej len "Register"). Spoločnosť je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu Dlžníka.

2. Dlžník berie na vedomie, že do Registra budú poskytované jeho údaje špecifikované v článku 1.1 ods. 5 písm. a).

3. Účelom spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch.

4. V prípade uzavretia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere je doba spracúvania údajov v Registri päť rokov od zániku všetkých záväzkov Dlžníka zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere voči Spoločnosti.

5. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že sa na mňa vzťahujú ustanovenia článku 1.1 ods. 6 a 7.


Súhlas dotknutej osoby s overením a spracúvaním údajov v databáze SOLUS
udelený spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, sídlo Pribinova 25, 824 96 Bratislava (ďalej aj Spoločnosť)
Dotknutá osoba udeľuje súhlas a robí nižšie uvedené prehlásenia ústne v rámci telefonického hovoru s Call-centrom, o čom sa vyhotovuje a archivuje zvukový záznam. Udelenie súhlasu a vykonanie prehlásení uvádzaných nižšie je dobrovoľné.
1.1 Vyjadrením súhlasu určeným spôsobom dotknutá osoba súhlasí s tým, aby :

a) Spoločnosť na účel posúdenia jej bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky získala z databázy združenia SOLUS (www. solus.sk), ktorého je Spoločnosť členom informácie o prípadnom porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a dotknutou osobou (zahŕňajúce najmä informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o povahe záväzku, z ktorého porušená povinnosť vyplýva) a o mojej následnej platobnej morálke.

b) Spoločnosť ako prevádzkovateľ, spracúvala (najmä zhromažďovala, uchovávala a poskytovala) osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o mojej následnej platobnej morálke (ďalej aj len "Osobné údaje") za účelom ich poskytnutia združeniu SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 37 935 984, (ďalej len "SOLUS") alebo jeho právnemu nástupcovi, ktorého Veriteľ je alebo sa stane členom. Osobné údaje poskytujem Spoločnosti dobrovoľne a beriem na vedomie, že v prípade, ak poruším zmluvné povinnosti zo zmluvného vzťahu, ktorý som uzatvoril/a so Spoločnosťou s následkom existencie pohľadávky Spoločnosti voči mne aspoň vo výške dvoch splátok alebo existencie pohľadávky v lehote viac ako 30 dní po splatnosti, Spoločnosť poskytne združeniu SOLUS Osobné údaje, ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, na nižšie uvedený Účel.

c) združenie SOLUS, ako prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo, ukladalo na nosiče, uchovávalo, sprístupňovalo, poskytovalo, vyhľadávalo a kombinovalo) moje Osobné údaje na nižšie uvedený Účel.

d) združenie SOLUS poskytovalo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM oprávneným členom združenia SOLUS. Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS je na www.solus.sk alebo k dispozícii na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS. Taktiež súhlasím, aby združenie SOLUS združilo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM s ostatnými mojimi osobnými údajmi spracúvanými SOLUSOM, ktoré mu boli poskytnuté ostatnými členmi združenia SOLUS na spracúvanie za vyššie uvedeným Účelom.
1.2 Účelom spracúvania osobných údajov spracúvaných SOLUSOM je tvorba a spracovanie informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov združenia SOLUS o porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a dlžníkmi ako ich klientmi a o následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov združenia SOLUS počas trvania zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom združenia SOLUS a klientom ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní úverov a iných služieb členmi združenia SOLUS. Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované) úverov a služieb oprávnenými členmi združenia SOLUS, ktoré nastane najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a oprávneným členom združenia SOLUS. (ďalej len "Účel").
1.3 Doba platnosti súhlasu Tento súhlas platí 3 mesiace od jeho udelenia, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak bude medzi mnou a Spoločnosťou uzavretá príslušná zmluva o poskytnutí úveru (ako finančnej služby), tento súhlas platí do ukončenia jej trvania a príp. ďalej, kým nie sú Veriteľovi uhradené všetky záväzky z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov, a počas ďalších najviac troch rokov od splnenia všetkých mojich záväzkov z tejto zmluvy a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči Spoločnosti.
1.4 Podmienky odvolania súhlasu Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno odvolať po tom, ako uplynie Účel ich spracúvania, a to písomne na adrese Spoločnosti a združenia SOLUS.
Verzia platná január 2016
1.5 Prehlásenie dotknutej osoby: Zároveň prehlasujem, že som si vedomý/á svojho práva byť informovaný/á o podmienkach spracúvania Osobných údajov a ďalších práv uvedených v zákone č.122/2013 Z.z., a to najmä o mojich právach podľa § 28 až 30, a že som sa pred podpisom tohto súhlasu oboznámil/a s/so: a) informáciami podľa § 15, t.j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov, Osobné údaje budú poskytnuté len osobám uvedeným vyššie, Osobné údaje nebudú sprístupnené iným príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín, b) skutočnosťou, že Osobné údaje budú spracúvané sprostredkovateľom združenia SOLUS, spoločnosťou SID Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 36 240 915, c) poučením o registri združenia SOLUS, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o databáze osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú službu, vrátane informácií o subjektoch, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom, dobách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb, kategóriách osobných údajov spracúvaných v registri združenia SOLUS, kategóriách osobných údajov poskytovaných z registra združenia SOLUS, podmienkach takéhoto poskytovania a ďalších informácií, ktoré sú potrebné na zaručenie práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Aktuálne znenie uvedeného poučenia je k dispozícii na www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.
Súhlas dotknutej osoby s marketingovým oslovovaním a zasielaním reklamy
udelený spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, sídlo Pribinova 25, 824 96 Bratislava (ďalej aj Spoločnosť)
Dotknutá osoba udeľuje súhlas a robí nižšie uvedené prehlásenia ústne v rámci telefonického hovoru s Call-centrom, o čom sa vyhotovuje a archivuje zvukový záznam. Udelenie súhlasu a vykonanie prehlásení uvádzaných nižšie je dobrovoľné.

1.1 Vyjadrením súhlasu určeným spôsobom dotknutá osoba súhlasí s tým, aby : Spoločnosť ponúkala svoje produkty a služby a zasielala reklamu na akúkoľvek komunikačnú adresu, telefónne alebo elektronickou poštou prostredníctvom Internetu, poprípade iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a obrazových správ, ktorú dotknutá osoba oznámila alebo oznámi Spoločnosti alebo ktorú Spoločnosti oznámi tretia osoba.
1.2. Doba platnosti súhlasu Tento súhlas platí 10 rokov od dňa jej udelenia.
1.3. Podmienky odvolania súhlasu Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomne, na adrese spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.